نماز در کیش زرتشت

در آئین زرتشت براى هر شبانه روز پنج وقت نماز و عبادت درنظر گرفته شد که آن پنج وقت عبارتند از: 1 ـ هاون گاه (havangah) که از برآمدن خورشید است تا نیمروز (ظهر). 2 ـ ریپت وین گاه (repithwingah) از هنگام ظهر است تا سه ساعت بعد از نیمروز. 3 ـ ازیرینگاه (oziringah) از ساعت سه بعد از ظهر تا اوّل شب و پیدا شدن ستاره. 4 ـ ایویس روتریم گاه (aiwisruthrimgah) از اوّل شب تا نیمه شب. 5 ـ اشهین گاه (ushinhingah) از نیمه شب است تا بر آمدن خورشید.

هر یک از این اوقات پنجگانه به اسم یکى از فرشتگان اختصاص دارد که اسامى آنها آمده و لفظگاه در آخر هر یک به معنى وقت مىباشد.

/ 0 نظر / 34 بازدید